VEDTÆGTER

 for foreningen Livet i Skov og Natur

 

§  1    Navn og hjemsted

 Foreningens navn er Livet i Skov og Natur.

 

Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

§  2   Formål

 

 Foreningen har friluftsliv, naturoplevelser og aktiviteter forbundet med natur (herunder bl.a. foredragsvirksomhed) som sit formål. Foreningen vil herunder særligt imødekomme det øgede behov og den øgede interesse for at anvende naturens mangfoldighed og bl.a. arbejde for, at flere mennesker i alle aldre kommer ud i naturen, ligesom foreningen vil arbejde for, at enkeltpersoners og gruppers kendskab til og medansvar for naturen forøges.

 

§  3   Medlemskab

 

Alle enkeltpersoner og juridiske personer, der er enige med foreningens formål, kan blive medlem. Et medlemskab er alene gyldigt, såfremt det til enhver tid fastsatte kontingent er betalt og medlemskabet registreret.

 

Foreningens medlemmer samt andre interesserede vil blive gjort opmærksom på foreningens aktiviteter gennem direkte henvendelse, via e-mail og/eller annoncering i dagspressen.

 

§  4  Generalforsamling

  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år tidligst d. 1. februar og senest d. 1. maj.

 

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel med alm. brev eller e-mail til hvert enkelt medlem.

 

Generalforsamlingen behandler alle sager af principiel natur og sager der kan få større økonomisk indflydelse og konsekvenser for foreningen.

 

Sager som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Sager som ikke er indkommet rettidigt, kan ikke vedtages på generalforsamlingen med mindre end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender dette.

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende regnskab over foreningens aktiviteter for det forudgående år. Det på generalforsamlingen passerede indføjes i en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten.

 

Alle generalforsamlinger afholdes på foreningens hjemsted.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling  skal omfatte:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Foreningens årsberetning
  3. Regnskab og revisor beretning
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Evt.

 

 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 2 uger, når det er til behandling af et bestemt emne, der skriftlig begæres af mere end 25 % af medlemmerne.

 

§  5    Bestyrelsen

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år.

 

I ulige år er mindst 3 medlemmer på valg og mindst 3 i lige år.

 

Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen fremlægger forslag til det årlige kontingent, som vedtages af generalforsamlingen JF. § 4.

 

§  6   Tegningsret

  

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

§  7  Revision

 

Foreningens regnskaber revideres af en revisor, evt. reg. revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.  Genvalg kan finde sted.

 

§  8   Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

 

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2021.

 

§  9   Vedtægtsændringer

 

Ændringer i disse vedtægter kan alene vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal.

 

§  10   Foreningens opløsning

  

Forslag til foreningens opløsning skal fremsendes som generalforsamlingsforslag og kan alene vedtages af mindst 5/6 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmers flertal.